บทความวิชาการ

การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน GMS

เกี่ยวกับเอกสาร

การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้ประชาชน นำไปสู่การลดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top