บทความวิชาการ
view 134 facebook twitter mail

โอกาสลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

ITD ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โอกาสการลงทุนภาคเกษตรในสปป.ลาว ของผู้ประกอบการไทย พบว่า การลงทุนในภาคเกษตรเป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้ง 2 ประเทศ โดยไทยจะได้ประโยชน์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก สปป.ลาวได้ประโยชน์จากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนลาว และมีโอกาสได้พัฒนาบุคลากรและเกษตรกร…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 134 facebook twitter mail
Top