บทความวิชาการ
view 143 facebook twitter mail

การปฏิรูปการลงทุนในเกาหลีใต้

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัย ITD ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จัดทำโดยสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 143 facebook twitter mail
Top