บทความวิชาการ

การปฏิรูปการลงทุนในเกาหลีใต้

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัย ITD ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จัดทำโดยสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top