บทความวิชาการ
view 187 facebook twitter mail

ญี่ปุ่น กับ แนวคิด “ไทยบวกหนึ่ง”

เกี่ยวกับเอกสาร

ภายหลังการเปิดประเทศและการเข้าสู่บริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประมาณตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา นักลงทุนญี่ปุ่นได้เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากเดิมส่วนใหญ่ลงทุนอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลัก ไปสู่การย้ายฐานการผลิตและกระจายการลงทุนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในรูปแบบใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top