บทความวิชาการ
view 1005 facebook twitter mail

มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับเอกสาร

แรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ ประเด็นเรื่องแรงงานเป็นปัญหาในมิติความเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศว่าควรมีการเจรจาเรื่องแรงงานในเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ เนื่องจากยังมีมุมมองด้านวิชาการที่แตกต่างกัน โดยนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า เมื่อแรงงานเป็นปัจจัยการผลิต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top