บทความวิชาการ
view 257 facebook twitter mail

ภาคการเงินลาว กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัย ITD ที่อยู่ระหว่างศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน” โดยมี ดร.อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ ระบุว่า สปป.ลาว ประสบความสำเร็จในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 257 facebook twitter mail
Top