บทความวิชาการ
view 143 facebook twitter mail

สปป.ลาวกับห่วงโซ่การผลิตใน GMS (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

จากการศึกษาวิจัยของ ITD เรื่อง การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ผลการศึกษากรณี สปป.ลาว พบว่า แม้สปป.ลาวเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนประชากรเพียง 7 ล้านคน …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 143 facebook twitter mail
Top