บทความวิชาการ
view 146 facebook twitter mail

เปิดเสรีการศึกษา CLMV (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาแต่ละประเภทในกลุ่มประเทศ CLMV ของประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยพบว่า ส่วนใหญ่ยังมีอุปสรรคอยู่มาก เห็นได้จากการที่ไม่มีการแสดงความผูกพันที่จะเปิดตลาดธุรกิจประถมศึกษา และมีเพียง สปป.ลาว เท่านั้นที่แสดงข้อผูกพัน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 146 facebook twitter mail
Top