บทความวิชาการ
view 140 facebook twitter mail

เหลียวหลังแลหน้า อาเซียน 2015

เกี่ยวกับเอกสาร

ปี 1997 ผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อกำหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2020 อาเซียนจะเป็น (1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต (3) การมุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก (4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร ต่อมาในปี 2003 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน โดยเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และในปี 2015 นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะประเทศสมาชิกได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 31 ธันวาคม 2015 เป็นวันก้าวผ่านเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ การขับเคลื่อนภูมิภาคนี้ให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนยังต้องเดินหน้าต่อไปภายใต้ความท้าทายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 140 facebook twitter mail
Top