บทความวิชาการ
view 133 facebook twitter mail

มาเลเซียกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เกี่ยวกับเอกสาร

นโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นความหวังใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีมีศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด ข้อมูลมีการไหลเวียนอย่างอิสระ การนำนโยบาย Digital Economy ไปปรับใช้ในความเป็นจริงต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างประเทศมาเลเซีย ที่มีแผนพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม (IT Hub) : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 133 facebook twitter mail
Top