บทความวิชาการ
view 188 facebook twitter mail

จับตาคว้าโอกาสจากมาเลเซีย : เสือติดปีกแห่งอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

มาเลเซียเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาเศรฐกิจจนเป็นที่คาดหมายว่าจะสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในลำดับ 2 ของอาเซียนตามหลังสิงคโปร์ภายในปี 2020 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มาเลเซียเป็น “ประเทศที่มีความยืดหยุ่นคงทนและมีความสามารถในการแข่งขัน” มุ่งสู่การเติบโตบนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม เน้นการลงทุนค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge based Economy) กระตุ้นและเพิ่มพลวัตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีวิทยาการ รวมทั้งการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 188 facebook twitter mail
Top