บทความวิชาการ
view 156 facebook twitter mail

ศักยภาพตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซีย : จากภาคใต้สู่ภาคเหนือ

เกี่ยวกับเอกสาร

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งและสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การรวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์ และไทย) เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดร่วม (Single Market) ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน และกลายเป็นโอกาสของไทยที่จะมีฐานนักท่องเที่ยวขยายใหญ่ขึ้น : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 156 facebook twitter mail
Top