บทความวิชาการ
view 297 facebook twitter mail

การอํานวยความสะดวกทางการค้าของมาเลเซีย

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน” ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) พบว่า มาเลเซียถือเป็นประเทศที่ได้พัฒนาระบบสิ่งอำนวยทางการค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้ระบบศุลกากรด้วยระบบ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top