บทความวิชาการ
view 510 facebook twitter mail

การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศไทยพัฒนานโยบายและมาตรการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว) อย่างต่อเนื่อง และเน้นการดำเนินนโยบายเชิงรุก อาทิ การกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับนายจ้างและแรงงานข้ามชาติที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างล่าสุด คือ การประกาศ “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” ซึ่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 510 facebook twitter mail
Top