บทความวิชาการ
view 153 facebook twitter mail

การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น ในภาวะที่ไทยกำลังก้าวเข้าสังคมสูงวัย อัตราการเกิดต่ำ ขาดแคลนแรงงาน ขณะที่ภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศยังมีความจำเป็นต้องใช้แรงงาน ส่งผลให้ต้องนำเข้าแรงงานจากเมียนมา..

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 153 facebook twitter mail
Top