บทความวิชาการ
view 172 facebook twitter mail

ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

แนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน อันประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ผนวกเข้ากับอีก 2 มณฑลของประเทศจีน ได้แก่ ยูนนาน และกว่างสี การริเริ่มของแนวคิดดังกล่าวได้นำไปสู่การจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อันรวมถึงแผนงานและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้มีการกำหนดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านต่าง ๆ ด้วยกันทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ ความร่วมมือด้านเกษตรกรรม และความร่วมมือด้านพลังงาน : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 172 facebook twitter mail
Top