บทความวิชาการ
view 161 facebook twitter mail

ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในบทความครั้งก่อน กระผมได้กล่าวถึงความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงไปแล้วใน 2 กรอบความร่วมมือ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเกษตรกรรม และความร่วมมือด้านพลังงาน ในครั้งนี้จะขอกล่าวถึงเพิ่มเติม ดังนี้ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านการลงทุน ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือด้านโทรคมนาคม : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 161 facebook twitter mail
Top