บทความวิชาการ
view 165 facebook twitter mail

เมียนมาในความเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับเอกสาร

ITD ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง ได้เดินทางไปเมียนมาเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้า และการลงทุน รวมทั้งได้ร่วมประชุมสานสัมพันธ์นักธุรกิจเมียนมาในกรุงย่างกุ้งและจังหวัดทวาย ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานราชการไทย และธนาคารพาณิชย์ไทย ที่ประจาอยู่กรุงย่างกุ้ง ทาให้ได้รับทราบข้อมูลและมุมมองที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และความความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาในอนาคตเป็นอย่างมาก : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 165 facebook twitter mail
Top