บทความวิชาการ
view 143 facebook twitter mail

ทิศทางการปฏิรูปของเมียนมา

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัยของ itd เรื่องการประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยคณะนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษากรณีประเทศเมียนมา พบว่า เมียนมากำลังก้าวสู่การปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 143 facebook twitter mail
Top