บทความวิชาการ
view 343 facebook twitter mail

การอำนวยความสะดวกทางการค้าเมียนมา

เกี่ยวกับเอกสาร

เมียนมาได้เข้าลงนามความตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และเป็นสมาชิกของอาเซียนและความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อปี 2546 รวมทั้งได้ลงนามความตกลงทางการค้ากับหลายประเทศ อาทิ ไทย จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top