บทความวิชาการ
view 620 facebook twitter mail

มาตรการที่มิใช่ภาษีในอาเซียน : กลุ่มสินค้าเกษตร

เกี่ยวกับเอกสาร

การรวมตัวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นโอกาสสำหรับสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในการขยายฐานการผลิตและเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆ ระหว่างกันโดยไม่มีอุปสรรคทางการค้าจากภาษีศุลกากร แต่แม้ว่าจะไม่มีมาตรการกีดกันด้านภาษีศุลกากร ประเทศสมาชิกยังคงสร้างมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างอื่นที่มิใช่การเก็บภาษี หรือที่เรียกว่า “มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)” เพื่อใช้ปกป้องภาคอุตสาหกรรม รักษาระดับการจ้างงานในประเทศ และคุ้มครองผู้บริโภค ผลการศึกษาของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้สรุปมาตรการที่มิใช่ภาษีในตลาดอาเซียนบางประเทศสำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรที่ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญ : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 620 facebook twitter mail
Top