บทความวิชาการ
view 839 facebook twitter mail

การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี : ขวากหนามของการค้าเสรี

เกี่ยวกับเอกสาร

เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน ข้อตกลงหลักที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญคือ การยกเลิกมาตรการทางภาษี ซึ่งทำให้ต้นทุนสินค้าและบริการลดลง สามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้น แต่ก็มีมาตรการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศที่ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่แข่งขันกับสินค้าและบริการจากต่างประเทศได้ ทำให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures : NTMs) ถือเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าส่งออกสินค้าอีกทางหนึ่ง : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 839 facebook twitter mail
Top