บทความวิชาการ
view 148 facebook twitter mail

โอกาสการค้าชายแดนไทย (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

สถานการณ์ที่เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ยังไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนเป็นความหวังสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ว่าปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 6 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย แต่เมื่อประเมินศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาร์ สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ไนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง หากเราสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องแล้ว ในอนาคตอันใกล้การค้าชายแดนจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทดแทนตลาดประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างแน่นอน : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 148 facebook twitter mail
Top