บทความวิชาการ
view 137 facebook twitter mail

โอกาสการค้าชายแดนไทย (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในมิติการค้าชายแดนยังมีหลายประเด็นที่ไทยต้องเร่งรัดดาเนินการเพื่อกระจายผลประโยชน์การค้าชายแดนให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ แม้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนจะเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่หากพิจารณาด้านโครงสร้างการส่งออกพบว่า สินค้าส่งออกหลักเป็นสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ น้ำมัน ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรกลการเกษตร สินค้าเหล่านี ส่วนใหญ่ผลิตจากบริษัทขนาดใหญ่ที่อาศัยเงินทุนมาก อาศัยเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างประเทศ ผลิตจากต่างพื้นที่ ขนส่งและลำเลียงผ่านจังหวัดชายแดนสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่ชุมชนและท้องถิ่นแถบชายแดนยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 137 facebook twitter mail
Top