บทความวิชาการ
view 198 facebook twitter mail

โอกาสบริการท่องเที่ยวบนเส้นทาง น่าน – หลวงพระบาง

เกี่ยวกับเอกสาร

ผลพวงจากการพัฒนาเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง รวมถึงเส้นทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวงกลมเศรษฐกิจล้านนาตะวันออก -ล้านช้าง ที่ทั้งภาคราชการและเอกชนของ จ.น่าน และ สปป.ลาว ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภาคบริการ …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 198 facebook twitter mail
Top