บทความวิชาการ
view 357 facebook twitter mail

โอกาสของธุรกิจกำจัดขยะในประเทศเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับเอกสาร

การเติบโตของเมืองและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการขยะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไทยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจบริการกำจัดขยะไปยังเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศ สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา ซึ่งเศรษฐกิจกำลังขยายตัวส่งผลให้การลงทุน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top