บทความวิชาการ

โอกาสลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัญหาและข้อจำกัดของการลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว ที่ผู้ประกอบการต้องตระหนัก คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่ยังไม่สะดวกมากนัก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ระบบชลประทานยังมีน้อย นอกจากนั้นตลาด สปป.ลาว เป็นตลาดเล็ก เพราะมีประชากรเพียง 6.8 ล้านคน การลงทุนจึงต้องมุ่งลงทุนเพื่อการผลิตและแปรรูป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top