บทความวิชาการ
view 181 facebook twitter mail

โอกาสลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัญหาและข้อจำกัดของการลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว ที่ผู้ประกอบการต้องตระหนัก คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่ยังไม่สะดวกมากนัก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ระบบชลประทานยังมีน้อย นอกจากนั้นตลาด สปป.ลาว เป็นตลาดเล็ก เพราะมีประชากรเพียง 6.8 ล้านคน การลงทุนจึงต้องมุ่งลงทุนเพื่อการผลิตและแปรรูป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 181 facebook twitter mail
Top