บทความวิชาการ
view 150 facebook twitter mail

โอกาสลงทุนในสิงคโปร์

เกี่ยวกับเอกสาร

สิงคโปร์เป็นสนามเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศที่เป็นพื้นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านการคิดค้น/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ สิงคโปร์มีทำเลที่ตั้งสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี การเมืองมีความมั่นคง มีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน อุตสาหกรรมมีสมรรถนะสูง ประชากรเป็นแรงงานฝีมือ บุคลากรวิชาชีพมีทักษะเป็นที่ยอมรับ ความรู้/ความชำนาญ และเอกชนมีเครือข่ายการติดต่อธุรกิจที่ดี ประกอบกับการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเงิน/การธนาคาร การพาณิชย์ การบิน/อวกาศ แฟชั่น การบัญชี การขนส่ง เป็นต้น : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 150 facebook twitter mail
Top