บทความวิชาการ
view 248 facebook twitter mail

เจาะตลาด E-commerce มาเลเซีย

เกี่ยวกับเอกสาร

มาเลเซียเป็นต้นแบบของประเทศที่มีนโยบายชัดเจนในการก้าวผ่านประเทศกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income trap) ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงโดยการยกระดับผลิตภาพการผลิต มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและการบริการ นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในการอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 248 facebook twitter mail
Top