บทความวิชาการ
view 160 facebook twitter mail

ฟิลิปปินส์ โอกาสบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

“ฟิลิปปินส์” ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งของกลุ่มอาเซียนที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2551 – 2555 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 5 ต่อปี การมีตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 100 ล้านคน ทำให้มีอัตราการบริโภคภายในประเทศที่สูง เศรษฐกิจของประเทศอาศัยการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเป็นตัวจักรขับเคลื่อนหลัก ขณะที่พึ่งพาการส่งออกเพียงราวร้อยละ 30 ของ GDP แรงงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับสูง แต่มีต้นทุนค่าจ้างค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ประเทศยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ เช่น ทองแดง ทองคำ เงิน โครเมียม และนิกเกิล และเป็นทางผ่านของท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สำคัญอีกด้วย : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 160 facebook twitter mail
Top