บทความวิชาการ
view 184 facebook twitter mail

แนวนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ASEAN SMEs

เกี่ยวกับเอกสาร

ในบทความครั้งก่อนที่ผลเรียบเรียงไว้ ผมได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคอุปสรรคสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN SMEs) : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 184 facebook twitter mail
Top