บทความวิชาการ
view 141 facebook twitter mail

ศักยภาพของ ASEAN E-commerce (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

การค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการตลาดที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 199 ล้านคน มีผู้เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook สูงสุดถึง 177 ล้านบัญชี ในปี 2556 แม้มูลค่าการค้าของ E-commerce

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 141 facebook twitter mail
Top