บทความวิชาการ
view 176 facebook twitter mail

ศักยภาพของ ASEAN E-commerce (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

หากพิจารณาระดับการพัฒนาของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนโดยภาพรวมยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ตัวเลขยอดขายโดยเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวม เทียบกับประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราส่วนร้อยละ 6 – 8 ของยอดขายรวม แต่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 176 facebook twitter mail
Top