บทความวิชาการ
view 152 facebook twitter mail

แปรรูปวางแผนสาธารณะ

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนมีนโยบายการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและเอกชนมากขึ้น เพื่อปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รัฐบาลกลางมีขนาดเล็กลง (Government Downsizing) จึงทำให้มีสรรพกำลังที่จำกัดในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบริการของภาครัฐ โดยเฉพาะในการวางแผนการพัฒนาเมือง โครงข่ายการคมนาคม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 152 facebook twitter mail
Top