บทความวิชาการ
view 165 facebook twitter mail

“รุ้งกินน้ำ” เหนือลุ่มน้ำโขง

เกี่ยวกับเอกสาร

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นแนวโน้มอุบัติใหม่ด้านอัตลักษณ์ของบุคคลในบางประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ กัมพูชา ลาว และไทย ซึ่งมีข้อมูลยืนยันทั้งจากประสบการณ์ตรงจากองค์กรพัฒนาเอกชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นที่จัดตัวเองอยู่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 165 facebook twitter mail
Top