บทความวิชาการ
view 156 facebook twitter mail

การวิจัยและพัฒนา : กุญแจแห่งความก้าวหน้าในอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การวิจัยและพัฒนา (research and development) หรือที่นิยมเรียกว่า R&D นั้นเป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนาแตกต่างจากการวิจัยพื้นฐานตรงที่ การวิจัยและพัฒนาเป็นลักษณะของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาจนกว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมอันนำไปสู่การยกระดับรายได้ของประเทศ : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 156 facebook twitter mail
Top