บทความวิชาการ
view 149 facebook twitter mail

ตอบโจทย์การค้า – การลงทุนไทยและภูมิภาค

เกี่ยวกับเอกสาร

ITD มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาวิจัย ในมิติด้านการค้า การพัฒนา การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวต่อกระแสโลกาภิวัตน์และกระบวนการเปิดเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 149 facebook twitter mail
Top