บทความวิชาการ
view 512 facebook twitter mail

บทบาทภาคการเงินต่อการพัฒนาอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ภาคการเงินมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีบทบาทในการช่วยจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บทบาทที่สำคัญของภาคการเงินแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน ITD ได้ศึกษาบทบาทภาคการเงินเพื่อหาคำตอบว่า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top