บทความวิชาการ
view 190 facebook twitter mail

ชนชั้นกลางชนบท

เกี่ยวกับเอกสาร

ถึงแม้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของความเป็นสังคมเมืองและการพัฒนาภาค อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่หลายประเทศของภูมิภาคนี้ก็ยังมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทในสัดส่วน ที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะประเทศอย่างอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 190 facebook twitter mail
Top