บทความวิชาการ
view 1695 facebook twitter mail

SDG 18 : เป้าหมายการพัฒนาเฉพาะของสปป.ลาว

เกี่ยวกับเอกสาร

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่สหประชาชาติประกาศใช้ระหว่างปี ค.ศ. 2016 – 2030 มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย แต่สปป.ลาวเล็งเห็นว่าการบรรลุ SDGs ได้ต้องแก้ปัญหาเรื่องระเบิดที่ตกค้างตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนให้ได้เสียก่อน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 1695 facebook twitter mail
Top