บทความวิชาการ
view 120 facebook twitter mail

สิงคโปร์ : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการ ICT

เกี่ยวกับเอกสาร

การเรียนรู้ทุกแง่มุมของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป้าหมายการเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาคมอาเซียน นอกจากเข้าใจมิติด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่กำลังดำเนินการเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบภายในปลายปี 2558 แล้ว เราควรรับทราบข้อมูลมิติการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของประเทศสมาชิกให้มากขึ้น ทั้งด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบราชการของประเทศสมาชิกจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐของประเทศนั้น ๆ ได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง โครงการสื่อการเรียนรู้ อาเซียน กูรู ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ที่ศึกษาระบบบริหารราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 120 facebook twitter mail
Top