บทความวิชาการ
view 159 facebook twitter mail

สิงคโปร์ : ต้นแบบอำนวยความสะดวกการค้าอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้สำรวจประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศ จำนวน 152 ประเทศ โดยผลสำรวจพบว่า อาเซียนมีการพัฒนาสมรรถภาพในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าเทียบเท่าประเทศใหญ่ ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ในช่วงปี 2555 – 2558 อาเซียนมีความพร้อมด้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 159 facebook twitter mail
Top