บทความวิชาการ
view 146 facebook twitter mail

สิงคโปร์ ความสำเร็จการค้าหลักนิติธรรม

เกี่ยวกับเอกสาร

สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1965 ขณะนั้นสิงคโปร์มีประชากรเพียง 1.6 ล้านคน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per capita) อยู่ที่ 511 ดอลล่าร์สหรัฐฯ มีอัตราการว่างงานร้อยละ 13.5 ระยะเวลาผ่านมาเกือบ 50 ปี ปัจจุบันสิงคโปร์ (ข้อมูลล่าสุดปี ค.ศ. 2013) มีประชากรรวม 5.4 ล้านคน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรอยู่ที่ 55,183 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ภายในระยะ 5 ทศวรรษ สิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นประเทศแถวหน้าได้อย่างไร : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 146 facebook twitter mail
Top