บทความวิชาการ
view 174 facebook twitter mail

วิสาหกิจสังคมในอาเซียน (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้นำร่องดำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจสังคมของประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ได้มีการผลักดันการดำเนินงานของวิสาหกิจสังคมต้นแบบของประเทศ ได้แก่ Rags2Riches (R2R) ที่ก่อตั้งโดยนักศึกษาและนักวิชาชีพรุ่นใหม่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 174 facebook twitter mail
Top