บทความวิชาการ
view 202 facebook twitter mail

พลังงานแสงอาทิตย์กับอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การใช้พลังงานทดแทนเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) และสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 202 facebook twitter mail
Top