บทความวิชาการ
view 205 facebook twitter mail

ก้าวให้พ้นปัญหาแรงงานข้ามชาติ

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัญหาแรงงานข้ามชาติส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง แม้ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยได้หยิบยกปัญหาดังกล่าวนี้มาเป็นปัญหาเร่งด่วนระดับชาติ แต่ประเทศไทยก็ยังวนเวียนกับเรื่องราวของปัญหาเดิม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 205 facebook twitter mail
Top