บทความวิชาการ
view 737 facebook twitter mail

การท่องเที่ยวยั่งยืนใน GMS

เกี่ยวกับเอกสาร

กรอบแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ในปัจจุบัน ได้ดำเนินการตามมิติการพัฒนาที่ต้องจัดการให้เกิดความสมดุลใน 4 มิติ ได้แก่ การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการการตลาดทางการท่องเที่ยว การจัดการกลไกทางการท่องเที่ยว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top