บทความวิชาการ
view 176 facebook twitter mail

คู่แข่งไทยในตลาดสิ่งทอ – เครื่องนุ่งห่ม

เกี่ยวกับเอกสาร

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ไทยเริ่มเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียน อันส่งผลให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย ทั้งนี้ ประเทศที่กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ เวียดนาม และอินโดนีเซีย : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 176 facebook twitter mail
Top