บทความวิชาการ
view 186 facebook twitter mail

อัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่อาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี ด้วยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเจียระไนพลอยและเครื่องประดับด้วยมือแห่งสาคัญของโลก มีความได้เปรียบและความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย คุณภาพดี และราคาถูกจากต่างประเทศ รวมถึงมีแรงงานที่มีฝีมือและทักษะในการเจียระไนที่สูง ทาให้สินค้าไทยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการดาเนินงานของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับผู้ประกอบการ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบจาพวกอัญมณี การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สาคัญของโลก และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนจากการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 186 facebook twitter mail
Top