บทความวิชาการ
view 173 facebook twitter mail

ทิศทางอาชีพคนไทยยุคหลัง AEC ปี 2558 (Post-2015)

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเร่งดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ AEC เต็มรูปแบบในปลายปี 2558 ทั้งเร่งลดภาษีสินค้า ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้น การเร่งรัดเปิดเสรีภาคบริการและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ โดยดำเนินการตามกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2538 ส่งผลต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 173 facebook twitter mail
Top